LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Krajč, Tibor, Ing.
Pripomienka k: §7 ods. 3
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vo vyhláške používať termín vzdelávacie inštitúcie a nie vzdelávacie ustanovizne. Domnievame sa, že je to tak správne.