LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Krajč, Tibor, Ing.
Pripomienka k: §6 ods. 5
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame preformulovať tento bod tak aby užívateľ mal možnosť zarybňovať pôvodnými druhmi rýb rybársky revír, pričom informáciu o zarybnení poskytne ministerstvu. V ostatných prípadoch o takéto zarybnenie požiada ministerstvo 30 dní dopredu.
Text bude znieť: Užívateľ môže vykonať doplnkové zarybnenie pôvodnými druhmi rýb nad rámec zarybňovacieho plánu v primeranej miere, ktoré uvedie vo výkaze o zarybnení. Ak doplnkové zarybnenie obsahuje iné druhy rýb, ktoré nie sú súčasťou zarybňovacieho plánu, užívateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 30 dní od ich vysadenia.