LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 15 ods. 11
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame v prvej vete  za slovo „prútom“ vložiť slová „s navijakom alebo“.

Z aktuálnych poznatkov vyplýva, že loviace deti v danom vekovom rozmedzí tieto rybárske techniky už ovládajú, pričom pri dôslednej kontrole rybárskou strážou nehrozia žiadne riziká zneužitia tohto ustanovenia.