LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 12 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame v druhom bode slová „jún až august“ nahradiť slovami „jún až október“. 

V súvislosti s navrhovanou zmenou druhého bodu odporúčame vypustiť tretí bod. 

Spoločenské požiadavky a aktuálna legislatíva v štátoch Európskej únie (napríklad Maďarsko) smerujú skôr k  rozširovaniu času tzv. „nonstop lovu“ než k jeho obmedzovaniu.