LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Krajč, Tibor, Ing.
Pripomienka k: §3, písm. m)
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
celé písmeno m) žiadame vypustiť z materiálu.
Zdôvodnenie:Podklady pripravuje v prípade SRZ ichtyológ ako zamestnanec užívateľa v spolupráci s príslušnou ZO SRZ.