LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu - k poznámke pod čiarou
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame vložiť za slovo "druhov" slová "(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014)". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.