LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 13
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pre mestá a obce a ich ROPO navrhujeme v § 49 odsek 10 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: „záväzky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)“, ak ide o krátkodobý záväzok.

V § 49 navrhujeme doplniť odsek 12, ktorý znie: 
„V prípade dlhodobého záväzku z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)“ sa účtuje na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky“. 

Odôvodnenie
Vzhľadom na to, že v návrhu Opatrenia je riešená na účte 378 Pohľadávka vyplývajúca z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu, odporúčame dopracovať aj účtovanie záväzkov z nezrovnalostí.