LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k § 51
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nové znenie ustanovenia § 51 odsek 3:
(3) Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú napr. 
a) vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácii účtovného systému účtovnej jednotky; tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok, 
b) vzťahy medzi hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou
Odôvodnenie:
Nové znenie ustanovenia § 51 odsek 3 navrhujeme z dôvodu záverov z kontrol vykonaných NKÚ.