LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodu č. 15
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení § 58 ods. 2 odporúčam vypustiť slovo „dlhodobý“. Na účte 511 sa vykonávajú opravy aj drobného hmotného majetku.

Odôvodnenie:
Na účte 511 sa vykonávajú opravy aj drobného hmotného majetku, z toho dôvodu sa nám javí vhodnejšie, ak sa nebude špecifikovať, o aký majetok ide.