LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodu č. 10
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované ustanovenie § 47 ods.7 doplnené aj o účtovanie transferov od ostatných subjektov verejnej správy, čo je už uvedené na účte 359. 
Odôvodnenie:
Z uvedeného ustanovenia nie je jasné, aké prostriedky sa budú účtovať cez účet 357, či aj prostriedky z ÚPSVaR, Úradu vlády a iných,  nakoľko sa tiež jedná o subjekty verejnej správy, ale sa tie účtovali prostredníctvom účtu 359.