LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: Opatreniu ako celku
Dátum vytvorenia: 07.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K Opatreniu ako celku
Odporúčame celom texte Opatrenia nahradiť text „Príjmový rozpočtový účet“ textom „Príjmový účet“; nahradiť text „Výdavkový rozpočtový účet“ textom „Výdavkový účet“ a nahradiť text „Mimorozpočtový účet“ textom „Samostatný účet“.

Odôvodnenie:
Zjednotenie terminológie zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov s Postupmi účtovania.