LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 7
Dátum vytvorenia: 06.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 7 slová „webové sídla“ dať do jednotného čísla v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.