LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TSK (Trenčiansky samosprávny kraj)
Pripomienka k: Článku I. bod 13
Dátum vytvorenia: 06.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Článku I. bod 13 ods. 10 písm. c) navrhujeme doplniť pred „krátkodobé finančné zábezpeky“ slovo „prijaté“, čím by sa jednoznačne definovali tieto zábezpeky.