LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TSK (Trenčiansky samosprávny kraj)
Pripomienka k: Článok I. bod 10
Dátum vytvorenia: 06.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Článku I. bod 10 navrhujeme zmeniť formuláciu „...prijaté prostriedky od ostatných subjektov štátnej správy“. V prípade znenia „..od  ostatných subjektov verejnej správy“ môže dochádzať ku chybám účtovania, nakoľko pre zúčtovanie transferov od subjektov verejnej správy, napr. od obcí, miest sa používa účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania.