LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TSK (Trenčiansky samosprávny kraj)
Pripomienka k: Článku I. bod 7
Dátum vytvorenia: 06.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Do Článku I. bod 7 navrhujeme doplniť za slová „webové sídla“ čiarku a dopísať „plán udržateľnej mobility“.  Zdôvodnenie: Plán udržateľnej mobility  je strategický dokument vytvorený so zámerom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Cieľom Plánu udržateľnej mobility je príprava multimodálneho dopravného riešenia, ktoré rešpektuje výsledky situačnej analýzy, špecifiká dotknutého územia a zohľadňuje potreby budúceho vývoja dopravy  s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. V súčasnosti vyššie územné celky a mestá obstarávajú tieto plány udržateľnej mobility a v rámci účtovania dochádza k problémom pri ich zaraďovaní do majetkovej evidencie.