LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 05.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov
Odporúčame predkladateľovi použiť aktuálnu verziu dokumentu Doložka vybraných vplyvov uvedenú na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie:
Doložka vybraných vplyvov priložená k materiálu nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky vybraných vplyvov v súčasnom znení. Odporúčame predkladateľovi použiť aktuálnu verziu dokumentu Doložka vybraných vplyvov uvedenú na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty.