LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I, bod 13, § 49 ods. 10 písm. c)
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame pred slová "krátkodobé finančné zábezpeky" vložiť slovo "prijaté" z dôvodu jednoznačnosti textu.