LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 16
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 16 v § 58 ods. 5 písm. b) odporúčame zvážiť vypustenie slov "spotreba poštových známok" pretože toto je vyjadrené v platnom znení vo výraze "poštové poplatky". Ak táto pripomienka nebude akceptovaná odporúčame slová "spotreba poštových známok" nahradiť slovami "náklady na poštové známky".