LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 7
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 7  odporúčame slová " webové sídla" dať do jednotného čísla.
Odôvodnenie: zosúladenie s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.