LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I úvádzacia veta
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V uvádzacej vete odporúčame uviesť správne číslo  oznámenia v  zbierka zákonov opatrenia z 10. decembra 2014 č.MF/21231/2014-31 (oznámenie č.12/2014 Z.z.) a opatrenia z 10 decembra 2015 č. MF/21572/2015-
1(oznámenie č. 12/2015 Z.z.) pretože uvedené oznámenia  sú  oznámenia MZV a EZ SR.