LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I druhému bodu
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom novom znení § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení navrhovaného zákona sa za slovami „nad 3 500 kg“ na rozdiel od účinného znenia § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z. už nenachádzajú slová „uvedenými v osobitnom predpise3)“, vrátane odkazu 3 v spojení s poznámkou pod čiarou k odkazu na poznámku pod čiarou 3, v ktorej je uvedená „Príloha č. 1 časť B bod 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z.“, teda ktorá odkazuje na kategórie vozidiel M, N a terénne vozidlá (symbol G) a vozidlá na špeciálne účely (symbol S). Ak sa teda prvá časť prvej vety § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z., na ktorú sa vzťahuje legislatívna skratka „vozidlo“, doposiaľ vykladala ako „motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdná súprava s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg kategórie M alebo N alebo ktoré je terénnym vozidlom (symbol G) alebo ktoré je vozidlom na špeciálne účely (symbol S)“, tak vypustením slov „uvedenými v osobitnom predpise3)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3 dôjde k zásadnému rozšíreniu kategórií motorových vozidiel, za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy ktorými možno vyberať mýto. Nové vymedzenie pojmu „vozidlo“ by tak podľa § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení navrhovaného zákona zahŕňalo aj zvláštne motorové vozidlá používané v poľnohospodárstve, ktoré spadajú napríklad, ale nie výlučne len, pod kategórie T, C a P, s čím MPRV SR vyjadruje zásadný nesúhlas a žiada, aby navrhované nové vymedzenie pojmu „vozidlo“ v § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení navrhovaného zákona motorové vozidlá používané v poľnohospodárstve nezahŕňalo.
Odôvodnenie:
„Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 26.04.2016, v časti „Pôdohospodárska politika“, strana 18: Vláda „Bude podporovať začínajúcich, mladých, ako aj malých poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.“ a „V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska             v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu.
Podľa nášho názoru je kontraproduktívne, keď sa štát na jednej strane pokúša zabezpečiť systémové opatrenia pre poľnohospodárov týkajúce sa štátnej pomoci napríklad vo forme environmentálnych úľav, ktoré je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a na druhej strane nepriamo zvyšuje zaťaženie týchto poľnohospodárov výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest zvláštnymi motorovými vozidlami, ktoré títo poľnohospodári používajú.
Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné dôkladne zvážiť každé ďalšie finančné zaťažovanie poľnohospodárov prostredníctvom vnútroštátnych daní, poplatkov či odvodov. Preto MPRV SR navrhuje, aby sa za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami používanými v poľnohospodárstve mýto nevyberalo.“.