LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Pripomienka k: § 2 ods. 1, § 4 ods. 2 a 3 zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 2 ods. 1 zákona č. 474//2013 za slová „emisnej triedy vozidla“ doplniť slová „, typu paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. 

Navrhujeme v § 4 ods. 2 zákona č. 474//2013 za slová „emisnú triedu vozidla“ doplniť slová „, typ paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Navrhujeme v § 4 ods. 3 zákona č. 474//2013 doplniť na koniec druhú vetu, ktorá znie „Zľavy z aktuálnej výšky sadzby mýta zohľadňujú aj prínos využívania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá podľa osobitného predpisux) pre kvalitu životného prostredia.“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Odôvodnenie:

Navrhujeme v zákone č. 474/2013, berúc do úvahy Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a ciele stanovené v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, zohľadniť výrazné pozitíva, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, využívania alternatívnych palív nákladnými vozidlami a autobusmi v porovnaní s tradičnými palivami, konkrétne, prostredníctvom zavedenia možnosti oslobodiť vozidlá využívajúce alternatívne palivá od mýta alebo stanoviť výhodnejšie sadzby v porovnaní s tradičnými paliva triedy euro VI. V nadväznosti na uvedené navrhujeme upraviť nariadenie vlády č. 497/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií („Nariadenie č. 497/2013“).

Navrhujeme také znenie zákona č. 474/2013, ktoré pri stanovovaní sadzieb mýta bude vyžadovať, aby Nariadenie č. 497/2013 zohľadňovalo aj externé environmentálne náklady jednotlivých vozidiel. Súčasné znenie zákona č. 474/2013 a nariadenia č. 497/2013 zohľadňuje len jednotlivé emisné triedy vozidiel a zároveň dáva na rovnakú úroveň vozidlá EURO V, VI a EEV pričom v rámci tejto úrovne nerozlišuje vozidlá, ktoré využívajú jednotlivé alternatívne palivá ako napríklad CNG alebo LNG. Pri využívaní uvedených alternatívnych palív pritom vozidlá emitujú výrazne menej znečisťujúcich látok ako vozidlá s emisnými triedami EURO V a VI využívajúce tradičné palivá. Alternatívne palivá sú palivami, ktoré majú nespochybniteľné environmentálne pozitíva spočívajúce v minimálnych emisiách znečisťujúcich látok, vrátane veľmi nízkych emisií oxidov dusíka a prakticky nulových emisií jemných prachových častíc a v prípade biopalív (vrátane biometánu a bioplynu) veľmi nízkych oxidov uhlíka. Nákladné vozidlá a autobusy sú významným znečisťovateľom ovzdušia, preto by mali byť zavádzané práve opatrenia motivujúce pre používanie vozidiel na alternatívny pohon. Nákladné vozidlá a autobusy využívajúce alternatívne palivá by teda mali byť, aspoň dočasne, úplne oslobodené od platieb diaľničného mýta. Takáto podpora je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a jej prostredníctvom môže Slovenská republika splniť ciele návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Jednou z krajín Európskej únie, ktoré takéto oslobodenie zavedú je napríklad Nemecko, ktoré s účinnosťou od 1.1.2019 úplne oslobodilo, na prechodné obdobie dvoch rokov, vozidlá na pohon CNG alebo LNG od diaľničného mýta, pričom v nasledujúcom období budú oslobodené čiastočne, zohľadňujúc ich environmentálne prínosy (http://www.ngvjournal.com/s1-news/c1-markets/germany-toll-exemption-for-ngvs-expected-to-speed-up-switch-to-green-logistics/).

Dôsledným zohľadnením výrazných rozdielov v hodnotách emisií znečisťujúcich látok medzi vozidlami využívajúcimi tradičné palivá a vozidlami využívajúcimi alternatívne palivá budú prevádzkovatelia motivovaní využívať práve alternatívne palivá vo vyššej miere. Zvýhodnenie prevádzky nákladných vozidiel a autobusov na alternatívny pohon je pritom nevyhnutným predpokladom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. V prvých rokoch zavádzania novej technológie prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov akceptujú nedostatočne husto vybudovanú sieť plniacej infraštruktúry, vyššie obstarávacie náklady a vyššie servisné náklady, pričom ale predpokladajú, že tieto zvýšené prevádzkové náklady sa budú kompenzovať pri prevádzke vozidiel. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie zavádza veľmi prísne redukčné záväzky pre Slovenskú republiku. Ministerstvo životného prostredia SR vníma emisie z dopravy ako jeden z najvýznamnejších zdrojov emisií znečisťujúcich látok a podľa nášho názoru časovo a nákladovo najefektívnejším riešením je uplatniť zľavu z mýtnych poplatkov ako nástroj na ocenenie environmentálneho prínosu prevádzky vozidiel s alternatívnym pohonom. Nenaplnenie redukčných záväzkov emisií znečisťujúcich látok môže viesť k vysokým pokutám zo strany Európskej komisie a navrhovaný nástroj prispieva aj k eliminácií tohto rizika. Navrhované riešenie ako znížiť emisie je nákladovo efektívne aj v porovnaní s inými infraštruktúrnymi riešeniami ako napr. investície do železničnej dopravy alebo lodnej dopravy. Podpora využívania alternatívnych palív prispeje k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike a v dôsledku toho aj k znižovaniu výdavkov v dôsledku zhoršeného zdravia obyvateľov. 

Zvýhodnenie v poplatkoch za používanie ciest umožní podnikom prostredníctvom dlhodobej úspory na týchto poplatkoch vo zvýšenej miere investovať do nákupu vozidiel na alternatívny pohon používaných v nákladnej a autobusovej preprave. Úspora na nákladoch zvýši konkurencieschopnosť prepravcov, ktorí využívajú alternatívne palivá. V súčasnosti sa pripravuje realizácia základnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí dostupnosť alternatívnych palív. V prípade CNG a LNG je základná infraštruktúra, stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá realizovaná prostredníctvom projektu fueLCNG a sieť CNG a LNG staníc by mala byť v prevádzke od roku 2021. Navrhovaná pripomienka, a teda aj dôsledné zohľadnenie výrazných rozdielov v úrovni emisií znečisťujúcich látok v jednotlivých sadzbách mýta, a oslobodenie takýchto vozidiel od diaľničného mýta, by malo byť zavedené s účinnosťou od roku 2021, kedy bude k dispozícii aj príslušná infraštruktúra. V prvom roku počítame s nákupom maximálne 100 vozidiel s takýmto alternatívnym pohonom, čo by predstavovalo maximálny odhad nákladov na zavedenie tohto opatrenia 2,8 mil. EUR. Odhadujeme, že počet vozidiel s alternatívnym pohonom, ktorých by sa toto opatrenie mohlo týkať prekročí počet 500 ks v roku 2025.