LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. II bod 11
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9g) žiadame nariadenie (ES) č. 1257/96 v platnom znení citovať nasledovne „nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996) v platnom znení“.