LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 4
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15c) žiadame uviesť skrátenú citáciu nasledovne „Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení“.