LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
5. V § 29 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(6) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného týždňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží jedna pokuta.“
Odôvodnenie: Cieľom je nepokutovanie prevádzkovateľa vozidla za spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. e) na dennej báze, ale na týždennej. V praxi to bude znamenať, že prevádzkovateľ vozidla bude pokutovaný najviac raz za týždeň pri spáchaní rovnakého správneho deliktu tým istým vozidlom v priebehu jedného týždňa. Prax hovorí o situáciách, keď vodič zabudne prepnúť palubnú jednotku niekoľko dní, čo spôsobí prevádzkovateľovi vozidla neprimerané finančné náklady za pokutu.