LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. V § 12 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa odseku 2, je povinný upovedomiť prevádzkovateľa vozidla bezodkladne po zistení porušenia povinnosti o správnom nastavení palubnej jednotky v počte náprav vozidla pre správny výpočet mýta. Mýto sa vypočíta z dĺžky 650 km vymedzených úsekov ciest a rozdielu sadzieb, ak nemožno určiť skutočnú prejazdnú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest.“.