LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V predkladacej správe sa uvádza, že predmetný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. V samotnom materiáli sa však uvádza nevyhnutnosť dočasne (približne na 5 rokov) personálne posilniť správny orgán (Okresný úrad Kežmarok) o 5 osôb a odvolací orgán (Okresný úrad Prešov) o 2 osoby. Finančné krytie personálneho posilnenia predmetných okresných úradov spolu o 7 osôb sa navrhuje zabezpečiť z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré by boli použité na pozemkové úpravy vo Vojenskom obvode Javorina.

V súlade s platnou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vyplniť doložku vybraných vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, v ktorej je potrebné kvantifikovať ušetrené finančné prostriedky na pozemkové úpravy vo Vojenskom obvode Javorina a rozpočtové dopady za oblasť zamestnanosti. Zároveň žiadame, aby všetky dopady za oblasť zamestnanosti boli zabezpečené tak v rámci limitu výdavkov, ako aj v rámci limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Uvedené žiadame uviesť do materiálu a do doložky vybraných vplyvov. Pripomienka je zásadná.