LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov
1. Upozorňujeme predkladateľa, že na predložený materiál sa vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov; z tohto dôvodu je povinnou súčasťou predkladaného materiálu doložka vybraných vplyvov, a to aj na základe Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Zároveň bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (informačná povinnosť voči Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky za účelom rozhodnutia o uskutočnení konzultácií s podnikateľským prostredím; predbežné pripomienkové konanie, ak predložený návrh predpokladá niektorý z vybraných vplyvov).
2. Doložku vybraných vplyvov bolo potrebné vypracovať v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov tak, aby obsahovala všetky informácie, ktoré sú podľa tejto metodiky jej povinnými obsahovými náležitosťami; predložená doložka vybraných vplyvov nespĺňa ani základné požiadavky na jej obsahové náležitosti.
3. V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné vybrané vplyvy predloženého materiálu zhodnotiť, jednoznačne identifikovať a označiť v bode 9 doložky vybraných vplyvov, pričom sa povinnou súčasťou predloženého materiálu stáva analýza príslušného vybraného vplyvu identifikovaného v doložke vybraných vplyvov vypracovaná v súlade metodickým postupom pre analýzu vybraného vplyvu (prílohy Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). 
4. Upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov.