LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
6. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 3. Súčasný stav vybavovania reštitučných nárokov vo VO Javorina (str. 4) odporúčame v druhom odseku slová „vládou SR“ nahradiť slovami „vládou Slovenskej republiky“. V treťom odseku odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len „MPRV SR“)“ nahradiť slovami „(ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“) a túto legislatívnu skratku používať v celom texte a slová „Ministerstvo vnútra SR“ nahradiť slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“. 

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.