LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 2. Vývoj vlastníckych vzťahov k pozemkom vo Vojenskom obvode Javorina (str. 2) odporúčame slová „nariadením vlády SR č. 455/2010 Z. z.“ nahradiť slovami „nariadením vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina“. Na strane 2 v druhom odseku prvej vete odporúčame za slová  „a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ doplniť slová „(ďalej len zákon č. 172/2003 Z. z.“)“ a slová „zákonom č. 169/1949 Zb.“ nahradiť slovami „zákonom č. 169/1949 Sb.“. Na strane 2 v treťom odseku prvej vete odporúčame za slová „zákona č. 229/1991 Zb.“ doplniť slová „o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov“, v druhej  a siedmej vete odporúčame slová „Ministerstvo obrany SR“ nahradiť slovami „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“, v piatej vete odporúčame slová „zákonom č. 559/2010 Z. z.“ nahradiť slovami „zákonom č. 559/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Na strane 2 v poslednom odseku odporúčame slová „(ďalej len „zákon 180/1995“)“ nahradiť slovami „(ďalej len „zákon č. 180/1995 Z. z.“)“ a túto legislatívnu skratku používať v celom texte.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.