LP/2018/663 Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ANS (Asociácia nemocníc Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Krátkodobé opatrenia,Opatrenie vyžadujúce si zmenu právnych predpisov,K druhému odseku:
Navrhujeme novelizovať  zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci úpravy ktorého navrhujeme  stanoviť prechodné obdobie, kedy zdravotnícky pracovník bude môcť pracovať iba pod dohľadom nadriadeného a v tomto prechodnom období bude musieť absolvovať doplňujúcu skúšku. Doplňujúca skúška by mala preveriť , či zdravotnícky pracovník má potrebné vedomosti a skúsenosti na výkon tohto povolania (zjednodušenie tejto skúšky).
Navrhujeme novelizovať zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Navrhujeme novelizovať zákon č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Novelizáciu právnych predpisov navrhujeme s cieľom úpravy procesu tak adaptačného ako aj výberového. S akcentom na personál v segmente zdravotníctvo, konštatujeme, že proces uznávania dokladov zdravotníckych pracovníkov sa po 1.1.2016 stal zdĺhavý, administratívne náročný resp. nefunkčný vzhľadom na nutnosť úspešne zvládnuť doplňujúcu skúšku. Táto skúška je písomná (test) a ústna. Otázky na teste sú zo 4 štátnicových predmetov a zo znalostí právnych predpisov. Poukazujeme aj na odbornú náročnosť skúšky.
Nedostatok zdravotného personálu je akútna téma zdravotnej politiky každého členského štátu Európskej Únie. Najnedostatkovejší personál sú lekári, sestry a pôrodné asistentky. 
Zo 100 lekárov nastúpi do praxe 82%, sestier len 44%. Je preto rovnako nevyhnutné nie len navýšiť počty študentov, ale aj skvalitniť pracovné podmienky zdravotníckeho personálu, hlavne, čo sa týka mzdovej politiky a pracovného prostredia.
Na základe dostupných údajov Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR chýba v sektore v ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti okolo 3 338 lekárov, keby sme k tomuto počtu pripočítali aj lekárov nad 65 rokov, tak počet chýbajúcich lekárov by predstavoval 5 515.
Ak by sme rátali, že každý chýbajúci lekár v ambulantnej starostlivosti potrebuje pre svoju prax aj sestru, tak by spolu v ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti chýbalo
3 550 sestier (1 020 ústavná, zvyšok ambulantná), keby sme k tomuto počtu pripočítali aj sestry nad 65 rokov, tak počet chýbajúcich sestier by predstavoval 4 197. 
Počet nedostatkového personálu (dôchodok v 65ke) by v roku 2030 predstavovej okolo 500 pôrodných asistentiek (s predpokladom vstupu pracovnej  sily na úrovni priemeru rokov 2010 - 2016).
Rýchlym riešením nedostatku zdravotníckeho personálu v slovenských nemocniciach by mohlo byť prijatie kvalifikovanej pracovnej sily z Ukrajiny, Srbska či z kultúrne a jazykovo podobných krajín, aj mimo Európskej únie. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily neznamená len nedostatok lekárov a sestier, ale aj ostatného potrebného zdravotníckeho personálu, ktorý participuje na ošetrovateľskom procese pacienta. Dlhodobé riešenie nedostatku počtu zdravotníckeho personálu by malo riešiť aj priebežne nielen akcentom na vysokoškolské vzdelávanie ale aj podporou stredoškolského vzdelávania, prijatím väčšieho počtu študentov na lekárske a zdravotnícke fakulty, ale aj motiváciou vo vnútri, t.j. snahou motivovať slovenský personál, aby nevycestoval za prácou do zahraničia.
Jedným z podporovaných programov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckeho segmentu, je aj Rezidentský program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako súhrn vzdelávacích aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy č. 238/2015 na účely uskutočňovania akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore pediatria.
Navrhujeme legislatívnu úpravu uznávania vzdelania napr. zdravotná sestra z Ukrajiny, ktorej vzdelanie nie je uznávané u nás, aby sa mohla stať aspoň praktickou sestrou na úrovni zdravotníckeho asistenta a aj ako praktická sestra zaraďovaná do ambulancií.