LP/2018/663 Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18768/2018-M_OPVA
Podnet: vlastná inicatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predloženie materiálu na rokovanie HSR SR a vlády SR v 39. týždni s cieľom urýchleného prijatia opatrení na riešenie nedostatku pracovnej sily v SR.
Posledná zmena: 21.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/663
Dátum začiatku MPK: 13.09.2018
Dátum konca MPK: 19.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)