LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Protimonopolný úrad SR odporúča predkladateľovi zvážiť návrh na diskusiu v rámci návrhu smernice o jej možné rozšírenie (uplatňovania kolektívnych žalôb) aj na oblasť náhrady škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže (ide o čl. 101 a 102 ZFEÚ). V tejto oblasti je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (transponovaná vo všetkých členských štátoch EÚ), avšak kolektívne žaloby pre túto oblasť nie sú upravené. Vzhľadom na príbuznosť týchto politík by jej rozšírenie bolo prínosom z hľadiska efektivity vymáhania škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže. Individuálne nároky spotrebiteľov sú často príliš nízke v porovnaní s nákladnosťou týchto sporov.