LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.09.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. 7 riadneho predbežného stanoviska


Zásadne trváme na tom, aby sa v čl. 7 v poslednom odseku v prvej vete in fine vložili slová  „a taktiež podporuje stanovenie právomoci členských štátov uložiť oprávnenému subjektu v konkrétnom spore povinnosť poskytnúť zábezpeku pre prípadný neúspech v spore“. 
Odôvodnenie: uvedené doplnenie navrhujeme z dôvodu potreby stanovenia tohto oprávnenia vo všetkých členských štátoch jednotne, resp. aby táto právomoc vyplývala členským štátom priamo zo smernice.
Táto pripomienka je zásadná.