LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Občianske súdne konanie
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20963/2018-3030-45934
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/640
Dátum začiatku MPK: 05.09.2018
Dátum konca MPK: 18.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia: 05.09.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia: 18.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)