LP/2018/628 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-114-31/2018
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2018
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/628
Dátum začiatku MPK: 30.08.2018
Dátum konca MPK: 12.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)