LP/2018/616 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. Odporúčam v stanovisku uviesť, že SR žiada vypustenie predmetného fondu z balíka kohéznej politiky, tzn. SR žiada, aby sa na tento fond v rámci programového obdobia 2021 – 2027 neuplatňovali spoločné pravidlá platné aj pre ERDF, ESF+, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond.
Táto pripomienka vyplýva z predbežného stanoviska k nariadeniu k návrhu nariadenia EP a Rady stanovujúceho spoločné pravidlá pre ERDF, ESF1, KF, ENRF a finančné pravidlá k nariadeniu k návrhu nariadenia EP a Rady pre tieto fondy a pre AMIF, ISF a BMVI (tzv. všeobecné nariadenie).