LP/2018/616 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V časti III. Dôsledky na legislatívu SR a administratívnu prax SR odporúčam text „Z tohto dôvodu nie je potrebná transpozícia do právneho poriadku SR a v tomto prípade si návrh nariadenia nevyžiada ani potrebu novelizácie všeobecne záväzných právnych predpisov.“ nahradiť textom: „Vzhľadom na zavedenie nových prvkov v návrhu nariadenia a v návrhu všeobecného nariadenia nie je možné v tejto fáze určiť, aký dopad bude mať uvedené na legislatívu SR, resp. administratívnu prax.“.
Text navrhujem preformulovať z dôvodu, že v tejto fáze ide o prvý návrh legislatívy pre programové obdobie post 2020 a nie je preto možné vylúčiť možný vplyv na legislatívu SR. Zároveň nie je možné tvrdiť, že dokument nebude mať dopad na doterajšiu administratívnu prax, a to z dôvodu, že zjednodušenia, ktoré prináša návrh všeobecného nariadenia pre post 2020, pod ktoré spadá aj ISF, BMVI a AMIF, sú zásadné a vyžadujú zmeny / prehodnotenie doteraz platných postupov. K zmenám v administratívnej praxi dochádza najmä z dôvodu ešte väčšej orientácie na výsledok, zavádzajú sa nové systémy platieb vo vzťahu k prijímateľovi, ale aj vo vzťahu k členskému štátu a iné.