LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
12. V poznámke pod čiarou č. 28c  žiadame pri citovaní rozhodnutia Komisie uviesť číslo tohto rozhodnutia za jeho názvom v zátvorke. Uvedené vyplýva z bodu 62.7. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Zároveň žiadame pri citovaní tohto rozhodnutia slová „EP“ nahradiť slovami „Európskeho parlamentu“. Taktiež žiadame za slovami „2008/57/ES“ vypustiť označenie pre koniec zátvorky.