LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
11. V poznámke  pod čiarou 27b) žiadame pri citovaní rozhodnutia Komisie doplniť číslo  tohto rozhodnutia, a to za jeho názvom v zátvorke, čo vyplýva z bodu 62.7. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak nie je číslo právne záväzného aktu Európskej únie súčasťou jeho názvu, uvádza sa za jeho názvom v zátvorke. Pri skrátenej citácii sa uvádza číslo právne záväzného aktu Európskej únie za označením druhu tohto aktu.“ Zároveň žiadame doplniť dodatok „v platnom znení“,  keďže  podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“.