LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
6. V § 80 ods. 2 písm. a) sa ustanovuje, že národný register železničných vozidiel musí spĺňať spoločné špecifikácie vymedzené pre register Európskou komisiou, pričom sa odkazom č. 27 odkazuje na čl. 37 ods. 2  nariadenia (EÚ) 2016/796, ktorý však v tomto článku nevymedzuje spoločné špecifikácie vymedzené pre register, ale  upravuje akými opatreniami disponuje Európska železničná agentúra. Uvedené žiadame prepracovať.