LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. V § 65 ods. 3 návrhu zákona odporúčame pojem „európska norma“ nahradiť pojmom „právne záväzný akt Európskej únie“. V § 72 ods. 6 návrhu zákona a v § 86 ods. 2 návrhu zákona sa používa pojem „právnych predpisoch Európskej únie“, ktorý rovnako odporúčame nahradiť pojmom „právne záväzných aktoch Európskej únie“. Uvedené uplatňujeme pre celý predkladaný materiál.