LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. V § 64 ods. 5 návrhu zákona sa ustanovuje, že: „Splnomocneným zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Európskej únii...“, pričom uvedené ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 2 ods. 37 smernice (EÚ) 2016/797. Upozorňujeme však, že uvedená smernica je „textom s významom pre EHP“, (ako aj ostatné smernice transponované do návrhu zákona) a vzťahuje sa tak, nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V zmysle uvedeného preto žiadame, upraviť navrhované ustanovenie, resp. zaviesť legislatívnu skratku, ktorá by zahŕňala aj členské štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Uvedená pripomienka sa vzťahuje k celému materiálu.