LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: Všeobecne k návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme, že smernica (EÚ) 2016/797, smernica (EÚ) 2016/798 a smernica (EÚ) 2016/2370, ktoré sa transponujú návrhom zákona sú „textami s významom pre EHP“, a vzťahujú sa tak, nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, uvedené žiadame zapracovať do návrhu zákona.