LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. II za § 13 sa vkladá § 13a
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K Čl. II za § 13 sa vkladá § 13a v znení: „Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas rušňovodiča tak, aby mal po štyroch hodinách vedenia dráhového vozidla bezpečnostnú prestávku najmenej 30 minút;  to neplatí, ak po štyroch hodinách vedenia dráhového vozidla nasleduje nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok.“ 
Odôvodnenie: Jedná sa o zabezpečenie pokrytia bezpečnostného rizika, ktoré zabezpečí, aby zamestnávatelia mali zákonom stanovenú povinnosť zabezpečiť bezpečnostnú prestávku. Súčasná úprava umožňuje, aby rušňovodič viedol hnacie koľajové vozidlo de facto bez prestávky celú zmenu a toto je v príkrom rozpore s potrebami zabezpečenia bezpečnosti prevádzky. Táto požiadavka/pripomienka je  motivovaná tiež racionálnym riešením tejto problematiky v cestnej doprave.
Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.