LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I § 33 ods. 4
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K Čl. I § 33 ods. 4 v znení: „Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po zavinení alebo spoluzavinení vážnej nehody alebo menšej nehody. Zamestnávateľ určí, či sa mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie vykoná po zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorý znižuje alebo inak obmedzuje spôsobilosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť, alebo po prerušení práce presahujúcom šesť mesiacov. Ak zamestnanec bol pri výkone práce účastníkom traumatizujúcej udalosti, najmä priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný na mieste vzniku nehodovej udalosti vystriedať rušňovodiča a  zabezpečiť mu odbornú psychoterapeutickú starostlivosť, ak ju zamestnanec neodmietne.“
Odôvodnenie: Jedná sa o zabezpečenie pokrytia bezpečnostného rizika v prípade  traumatizujúcej udalosti pri ktorej sa môže zamestnanec dostať do stavu, kedy nie je sám schopný posúdiť vlastnú schopnosť pokračovania vo vedení dráhového vozidla a so zreteľom na bezpečnosť je preto žiadúce, aby bol ihneď na mieste udalosti vystriedaný.
Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.