LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: K čl. III
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z.)
K čl. III – k jednotlivým ustanoveniam
K čl. III - úvodná veta
 V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 351/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 176/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“.
 
K čl. III bodu 1
 V bode 1 na konci je potrebné v úvodnej vete poznámky pod čiarou číslo „3a“ nahradiť číslom „2a“.

K čl. III bodu 9
 V bode 9 je potrebné za slovo „slová“ vložiť dvojbodku.

K čl. III bodu 11
 V bode 11, § 21i ods. 14 je potrebné slovo „odvolaciemu“ nahradiť slovom „odvolacieho“. 

K čl. III bodu 15
 1. V bode 15 na konci je potrebné citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 20b doplniť o publikačný zdroj.
 2. V bode 15 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 20c slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. .../2018 Z. z.“.
 3. V bode 15 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 20e zvážiť odkaz na ustanovenia § 31a až 31c zákona č. 462/2007 Z. z., pretože tieto ustanovenia sa v zákone č. 462/2007 Z. z. nenachádzajú.

K čl. III bodu 16
 V bode 16 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto:
„16. V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:“.

K čl. III bodu 18
 V bode 18 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto:
„18. V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:“.
 Zároveň je potrebné za číslami „21b“ a „21j“ vypustiť okrúhlu zátvorku. 

K čl. III bodu 19
 V bode 19 je potrebné odkaz „29)“ nad slovom „podobe“ nahradiť odkazom „28)“ a nadväzne upraviť číslo odkazu v úvodnej vete k poznámke pod čiarou a číselné označenie poznámky pod čiarou.