LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: K čl. II
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. II (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z.)
K čl. II – k jednotlivým ustanoveniam
K čl. II bodu 2
V bode 2 úvodnej vete je potrebné slovo „ktorá“ nahradiť slovami „ktorý vrátane nadpisu znie“.

K čl. II bodu 7
 V bode 7 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto:
„7. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“.

K čl. II bodu 8
 V bode 8 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto:
„8. V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:“.

K čl. II bodu 9
 V bode 9 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: 
„9. V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“.

K čl. II bodu 11
V bode 11 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto:
„11. V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“.
Súčasne je potrebné znak „€“ nahradiť slovom „eur“. V nadväznosti na to odporúčame zvážiť novelizovať v § 38 (a prípadne aj v § 37) ostatné príslušné ustanovenia o sumách pokút, pretože súčasne platné a účinné znenie týchto ustanovení uvádza sumy pokút v slovenských korunách (Sk).  

K čl. II bodu 14
 Odporúčame zvážiť vypustenie tohto novelizačného bodu („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2018“), pretože celý čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2020.