LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k čl. I
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z.)
K čl. I – k jednotlivým ustanoveniam
K čl. I - úvodná veta 
V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 316/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 351/2016 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“.

K čl. I bodu 5
V bode 5 úvodnej vete je potrebné za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“ a v označení paragrafu pred číslo „22a“ doplniť paragrafovú značku. 

K čl. I bodu 10
 V bode 10 úvodnej vete je potrebné za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“.

K čl. I bodu 33
 1. V bode 33, § 71 ods. 7 úvodnej vete je potrebné za slovo „základe“ vložiť slovo „týchto“.
 2. V bode 33, § 71a ods. 1 úvodnej vete je potrebné za slovo „súbor“ vložiť slovo „tejto“.
 3. V bode 33, § 76 ods. 3 úvodnej vete je potrebné za slovo „doklady“ vložiť dvojbodku.
 4. V bode 33, § 76 ods. 18 úvodnej vete je potrebné za slová „nové povolenie na uvedenie železničného vozidla“ vložiť slovo „na“.
5. V bode 33 na konci je potrebné citácie v poznámkach pod čiarou k odkazom 23 až 24a uvádzať formou skrátenej citácie v súlade s bodom 62.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. To rovnako platí pre poznámky pod čiarou k odkazom 26, 26a a 27. 
 6. V bode 33 na konci je potrebné citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 24b nahradiť citáciou platného a účinného právneho predpisu, pretože nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu bolo k 1. aprílu 2018 zrušené.
 7. V bode 33 na konci odporúčame zvážiť vypustenie poznámky o vypustení poznámok pod čiarou k odkazom 17 a 18 a v nadväznosti na to prečíslovať poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 28f.

K čl. I bodu 34
 1. V bode 34 úvodnej vete je potrebné za číslo „90“ vložiť slová „vrátane nadpisu“.
 2. V bode 34 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 29a citovať právne záväzný akt Európskej únie formou skrátenej citácie.

K čl. I bodu 53
 V bode 53 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto:
„53. V § 103 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:“.

K čl. I bodu 74
 V bode 74 je potrebné slovo „pridávajú“ nahradiť slovom „vkladajú“.


K čl. I bodu 78
 V bode 78 je potrebné slovo „vkladajú“ nahradiť slovom „pripájajú“.

K čl. I bodu 82  
 V bode 82 je potrebné za slovo „a“ vložiť slová „pripájajú sa“.

K čl. I bodu 87          
 V bode 87 je potrebné slovo „koniec“ nahradiť slovom „konci“, za slovo „pripájajú“ vložiť slovo „tieto“ a za slovo „slová“ vložiť dvojbodku.