LP/2018/6 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/000231/00116
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573/2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/6
Dátum začiatku MPK: 10.01.2018
Dátum konca MPK: 30.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.01.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: